Regulasyong Panrebenyu Blg. 17-2012

Tags: ,

[Read in English]

REPUBLIKA NG PILIPINAS
KAGAWARAN NG PANANALAPI
KAWANIHAN NG RENTAS INTERNAS
Lungsod Quezon

21 Disyembre 2012

MGA REGULASYONG PANREBENYU BLG. 17-2012

PAKSA: Nagtatalaga ng Mga Patnubay na Pampatupad ng Binagong Halaga ng Buwis sa Mga Produktong Alkohol at Tabako Sang-ayon sa Mga Itinatadhana ng Batas Republika Blg. 10351 at upang Linawin ang Ilang Itinatadhana ng Mga Kasalukuyang Regulasyong Panrebenyu

SA: Lahat ng Mga Opisyal ng Rentas Internas at Iba Pang May Kinalaman Dito

SEKSIYON 1. Saklaw. – Sang-ayon sa mga itinatadhana ng Seksiyon 244 kaugnay ng Seksiyon 245 ng Pambansang Kodigo ng Rentas Internas (NIRC) ng 1995, sang-ayon sa pagsusog dito, ang mga Regulasyong ito ay pinagtitibay rito upang ipatupad ang mga itinatadhana ng Batas Republika Blg. 10351, “Isang Batas Na Nagbabago Ng Estruktura Ng Kaukulang Buwis Na Ipinapataw Sa Mga Produktong Alkohol At Tabako Sa Pamamagitan Ng Pagsúsog Sa Mga Seksiyon 141, 142, 143, 144, 145, 8, 131, At 288 Ng Batas Republika Blg. 8424, Na Kilala Rin Bílang Ang Pambansang Kodigo ng Rentas Internas ng 1997, sang-ayon sa pagsusog Ng Batas Republika Blg. 9334, At Para sa Iba Pang Layunin,” gayundin upang liwanagin ang ilang itinatadhana ng kasalukuyang mga regulasyong panrebenyu ng mga produktong alkohol at tabako.

SEK. 2. KAHULUGAN NG MGA TERMINO. – Para sa mga layunin ng mga Regulasyong ito, ang mga sumusunod na salita at parirala ay magkakaroon ng kahulugang tulad ng nakasaad sa ibaba:

(a) BATAS – tutukoy sa Batas Republika (R.A.) Blg. 10351;

(b) CARBONATED WINE – tutukoy sa bumubulang wine na artipisyal na nilagyan ng carbon dioxide at naglalaman ng mahigit sa 0.392 carbon dioxide kada 100 mililitro ng alak;

(c) sigarilyong ikinaha ng kamay – tutukoy sa paraan ng pagkakaha ng mga piraso ng sigarilyo gamit ang mga kamay ng isang tao at hindi sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan na gaya ng kagamitang mekanikal, makina, o aparato;

(d) MGA COMPOUNDED LIQUOR – tutukoy sa mga inuming nakalalasing na tinunaw man mula sa kung ano o bunga ng paghahalo ng o pagdadagdag ng destiladong spirits, bago o matapos man ang rektipikasyon, ng anumang gamit na pampakulay, katas na pampalasa o esensiya o anumang uri ng wine, liquor, o ibang sangkap;

(e) NET NA HALAGANG PANTINGI – tutukoy sa halaga ng pagbebenta ng mga produktong alkohol at tabako nang tingi sa hindi bababa sa limang (5) pangunahing supermarket sa Kalakhang Maynila, hindi kasama ang halaga na layuning punuan ang lahat ng maipapataw na kaukulang buwis at ang buwis na value-added. Para sa mga produktong alkohol at tabako na inilalako sa labas ng Kalakhang Maynila, ang ’net na halagang pantingi’ ay mangangahulugang ang halaga ng pagbebenta sa mga produktong alkohol at tabako sa hindi bababa sa limang (5) pangunahing supermarket sa rehiyon nang hindi kasama ang halaga na layuning punuan ang lahat ng maipapataw na kaukulang buwis at ang buwis na value-added;

(f) SPARKLING WINE O CHAMPAGE – tutukoy sa bumubulang wine na naglalaman ng higit sa 0.392 gramo ng carbon dioxide kada 100 mililitro ng wine na nagmumula lamang sa ikalawang permentasyon ng wine sa loob ng isang sisidlan;

(g) STILL WINE – tutukoy sa wine na naglalaman ng hindi hihigit sa 0.392 carbon dioxide kada 100 mililitro ng wine; at

(h) MUNGKAHING NET NA HALAGANG PANTINGI – tutukoy sa net na halagang pantingi na siyang layunin ng mga nagmamanupaktúra o nag-aangkat na maging halagang pantingi ng mga minanupaktúrang lokal o inangkat na mga produktong alkohol o tabako sa mga pangunahing supermarket o pamilihang pantingi sa itinakdang pinakamababang bilang ng Mga Rehiyong Panrebenyu para sa mga brand na may mga pamilihang pambansa o panrehiyon.

SEK. 3. BINAGONG MGA HALAGA AT BATAYAN NG MGA TIYAK NA BUWIS. – Ang kaukulang buwis ay ipapataw, tatayain, at lilikumin para sa mga produktong alkohol at tabako, sang-ayon sa mga sumusunod na iskedyul:

PETSA NG PAGKAKABISÀ NG MGA HALAGA NG BUWIS

table1

1 Enero 2013               1 Enero 2014               1 Enero 2015               1 Enero 2016                         1 Enero 2017                Simula 2018

PRODUKTO

A. MGA PRODUKTONG ALKOHOL

(1) Destiladong Spirits

(a) Halaga ng Buwis na Ad Valorem

Batay sa net na halagang pantingi kada proof (hindi kasama ang mga kaukulang buwis at buwis na value added), at

15%                 15%                 20%                 20%                 20%                 20%

(b) Tiyak na Buwis

Kada litrong proof

P20.00             P20.00             P20.00             P20.80             P21.63             Epektibo simula 1/1/2016, ang tiyak na halaga ng buwis ay itataas nang 4% kada taon matapos ito.

(2) Mga Wine

(a) Mga sparkling wine/champagne, kung saan ang net na halagang pantingi (hindi kasama ang mga kaukulang buwis at buwis na value added) kada boteng may 750 ml, anuman ang proof ay:

Kada litro                    Kada litro                    Kada litro                    Kada litro                    Kada litro

(1) Limang Daang Piso (P500.00) o mas mababà

P250.00           P260.00           P270.40           P281.22           P292.47           Epektibo simula 1/1/2014, ang tiyak na halaga ng buwis ay itataas nang 4% kada taon matapos ito

(2) Mahagit sa Limang Daang Piso (P500.00)

P700.00           P728.00           P757.12           P787.40           P818.90

(b) Mga still wine at carbonated wine na naglalaman ng labing-apat na bahagdan (14%) ng alkohol kada volume o mas mababa

P30.00             P31.20             P32.45             P33.75             P35.10

(c) Mga still wine at carbonated wine na naglalaman ng mahigit sa labing-apat na bahagdan (14%) ng alkohol kada volume subalit hindi hihigit sa dalawampu’t limang bahagdan (25%) ng alkohol kada volume

P60.00             P62.40             P64.90             P67.50             P70.20

(d) Ang mga fortified wine na naglalaman ng mahigit sa dalawampu’t limang bahagdan (25%) ng alkohol kada volume ay bubuwisan bilang destiladong spirits

Binubuwisan bilang Destiladong Spirits                     Binubuwisan bilang Destiladong Spirits                     Binubuwisan bilang Destiladong Spirits                     Binubuwisan bilang Destiladong Spirits                     Binubuwisan bilang Destiladong Spirits

(3) Mga fermented liquor, kapag ang net na halagang pantingi (hindi kasama ang mga kaukulang buwis at buwis na value added) kada litro ng kapasidad na volume ay:

Kada litro                    Kada litro                    Kada litro                    Kada litro                    Kada litro

(a) Limampung Piso at Animnapung Sentimo (P50.60) o mas mababa

P15.00             P17.00             P19.00             P21.00             P23.50             Epektibo simula 1/1/2018, ang tiyak na halaga ng buwis ay itataas nang 4% kada taon matapos ito

(b) Mahigit sa Limampung Piso at Animnapung Sentimo (P50.60)

P20.00             P21.00             P22.00             P23.00             P23.50

Ang mga fermented liquor na ginawa at ipinagbili sa mga microbrewery o maliliit na establisimyento tulad ng inuman at restawran, anuman ang net na halagang pantingi

P28.00             P29.12             P30.28             P31.50             P32.76             Epektibo simula 1/1/2014, ang tiyak na halaga ng buwis ay itataas nang 4% kada taon matapos ito

B. MGA PRODUKTONG TABAKO

(1) Mga Produktong Tabako

Kada kilo                     Kada kilo                     Kada kilo                     Kada kilo                     Kada kilo

(a) Tabakong pinilipit ng kamay o inihatid sa isang kondisyong ikokonsumo sa anumang paraan na iba sa karaniwang moda ng pagpapatuyo at pagpapatigas;

P1.75               P1.82               P1.89               P1.97               P2.05               Epektibo simula 1/1/2014, ang tiyak na halaga ng buwis ay itataas nang 4% kada taon matapos ito

(b) Tabakong inihanda o inihanda nang bahagya nang may gamit man o walang makina o instrumento o hindi natitipi o pinatamisan maliban kung iba ang nakasaad sa ibaba; at

P1.75               P1.82               P1.89               P1.97               P2.05

(c) Maliliit na pinong-putol at tápon, mga pútol, ginupit, cutting, tangkay at pinagpalisan ng tabako maliban kung iba ang nakasaad sa ibaba;

P1.75               P1.82               P1.89               P1.97               P2.05

(2) Tabakong nginunguya, hindi maaari sa ibang paraan

P1.50               P1.56               P1.62               P1.75               P2.05

(3) Mga Sigrarilyo

Kada Piraso                 Kada Piraso                 Kada Piraso                 Kada Piraso                 Kada Piraso

(a) Batay sa net na halagang pantingi kada sigarilyo (hindi kasama ang mga kaukulang buwis at buwis na value added), at

20%                 20%                 20%                 20%                 20%

(b) Kada sigarilyo

P5.00               P5.20               P5.41               P5.62               P5.85               Epektibo simula 1/1/2014, ang tiyak na halaga ng buwis ay itataas nang 4% kada taon matapos ito

(5) Mga sigarilyong ikinaha ng makina kapag ang net na halagang pantingi (hindi kasama ang mga kaukulang buwis at buwis na value added) kaha kaha ay:

(a) Labing-isang Piso at Limapung Sentimo (P11.50) at mas mababa

P12.00             P17.00             P21.00             P25.00             P30.00

(b) Mahigit sa Labing-isang Piso at Limampung Sentimo (P11.50)

P25.00             P27.00             P28.00             P29.00             P30.00

PAGLALARAWAN:

Blg. 1 – Destiladong Spirits

table2

table3

Mga Katunayan:

Tinanggal ng ABC Corp. mula sa pagawaan nito ang Brand “XEY” Whisky na may mga sumusunod na detalye:

            ⁃          2400 bote sa 330 ml bote

            ⁃          40% na lakas ng alkohol

            ⁃          Ang Net na Halagang Pantingi (NRP) ay P30.00 kada bote

Hakbang 1.

Bilangin ang proof ng Brand “XEY” sa pamamagitan ng pagdodoble ng lakas ng alkohol.

40% x 2 = 80 proof

Hakbang 2.

Bilangin ang kaukulang buwis na nakatakda sa mga inalis.

(A) Tiyak na Nakatakdang Buwis Kada Boteng 330 ml.:

Tiyak na Buwis kada litrong proof                 P20.00

I-multiply sa Proof ng boteng 330 ml. (.330 ml x .8)                         .264

Tiyak na Buwis kada boteng 330 ml.:                        P5.28

(B) Nakatakdang Buwis na Ad Valorem Kada Boteng 330 ml.:

NRP ng boteng 330 ml.                       P30.00

I-multiply sa Proof                 .80

NRP kada Proof                      P24.00

I-multiply sa halaga ng Buwis na Ad Volorem                       15%

Buwis na Ad Valorem kada boteng 330 ml.                P3.60

Buong Kaukulang Buwis kada boteng 330 ml.                       P8.88

I-multiply sa buong bilang ng mga boteng inalis                     2,400

Buong Kaukulang Buwis na Nakatakda                      P21,312.00

Blg. 2 – Mga Tabako

table4

MGA KATUNAYAN:

Kabuuang Halagang Pantingi sa Pagbebenta, net ng VAT at kaukulang buwis, kada kahon ng tabako na naglalaman ng 25 piraso               P3,000.00

Hakbang 1:

Bilang ang NRP kada tabako

Hatiin ang P3,000 sa 25 tabako = P120.00

Hakbang 2:

Bilangin ang buong kaukulang buwis na nakatakda

Nakatakdang Buwis na Ad Valorem (AVT) kada tabako:

NRP–P120.00 x halagang 20% ng AVT                     P24.00

Idagdag: Nakatakdang Tiyak na Buwis (ST):

Tiyak na Halaga ng Buwis kada tabako                      P5.00

Buong Halaga ng Buwis Kada Tabako                        P29.00

I-multiply sa bilang ng tabako kada kahon                 25

Buong Kaukulang Buwis na Nakatakda at Babayaran                        P725.00

SEK. 4. KLASIPIKASYONG PAMBUWIS NG MGA PRODUKTONG ALKOHOL AT TABAKO. – Anumang produktong alkohol o tabako na naipasok na sa domestikong pamilihan sa sandali o matapos ang pagkakaroon ng bisà ng Batas na ito ay sisimulang buwisan sang-ayon sa kanilang mga mungkahing net na halagang pantingi na tulad ng naipahayag sa itinatakdang sinumpaang pahayag ng tagagawa o tagaangkat, sang-ayon sa mga naunang kahingiang pagpapatibay at muling pagpapatibay na itinatakda sa ilalim ng Mga Regulasyong Panrebenyu Blg. 3-2006, sang-ayon sa pagsusog ng Seksiyon ng Mga Regulasyong ito.

Sa kaso ng produktong alkohol at o tabako na may kaukulang rehistro sa BIR bago ang pagiging epektibo ng Batas subalit hindi nabigyan ng klasipikasyong pambuwis ng BIR sang-ayon sa bagong mga halaga ng buwis na itinatalaga sa ilalim ng Batas na ito, ituturing ang produktong iyon bilang isang babagong ipinakilalang produkto sa sandali ng muling pagpapakilala rito sa domestikong pamilihan matapos ang pagiging epektibo ng Batas. Kaugnay nito, ang klasipikasyong pambuwis nito mula roon ay ibabatay sa mungkahing net na halagang pantingi na ipinahayag sa binanggit na sinumpaang pahayag, sang-ayon sa mga paunang kahingiang pagpapatibay at muling pagpapatibay.

Ang wastong klasipikasyong pambuwis ng lahat ng fermented liquor at mga produktong tabako, nakarehistro man bago o matapos ang pagiging epektibo ng Batas na ito, ay titiyakin kada dalawang (2) taon mula sa petsa ng pagiging epektibo ng Batas.

Para sa mga layunin ng klasipikasyong pambuwis, ang mga produktong alkohol o tabako, inangkat man o ginawa sa bansa, ay bubuwisan sang-ayon sa kanilang indibidwal na pangalan ng brand (may unlapi man o hulapi), kulay at/o disenyo ng etiketa (tulad ng logo, font, picturegram, at katulad), paraan at/o anyo ng pagbabalot o laki ng lalagyan ng produkto. Kaugnay nito, bubuwisan sa ibang paraan ang mga sumusunod na kaso, bagaman hindi limitado sa mga ito:

(a) Dalawang produktong nagtataglay ng parehong salitang-ugat ang pangalan subalit may magkaibang hulapi o unlapi

(b) Dalawang produktong nagtataglay ng parehong salitang-ugat ang pangalan subalit magkaiba ang mga kulay at/o disenyo ng etiketa

(c) Dalawang produktong nagtataglay ng parehong pangalan ng brand at etiketa subalit may magkaibang anyo ng pagbabalot (halimbawa, malambot at matigas na kaha para sa sigarilyo, o sa mga bote, lata, o maliliit na bariles para sa mga produktong alkohol)

(d) Dalawang produktong nagtataglay ng parehong pangalan ng brand at etiketa subalit may magkaibang sukat ng sisidlan (halimbawa, isang litro, 500 ml, 330 ml, atbp., para sa mga produktong alkohol)

(e) Ang isang produkto ay ipinagbibili nang regular samantalang ang isang produkto ay ipinakilala sa isang limitadong paraan tulad ng pagiging natatanging edisyon, para sa isang tiyak na okasyon o iba pang katulad na pagkakataon

SEK. 5. PABABÂNG REKLASIPIKASYON NG MGA FERMENTED LIQUOR. – Anumang pababang reklasipikasyon ng anumang produktong fermented liquor na may kaukulang rehistro sa BIR sa sandali ng pagiging epektibo ng Batas na ito ay babawasan ng buwis na ipinapataw mula rito, o ang pagbabayad dito ay ipagbabawal. Simula 1 Enero 2014, ang karampatang halaga ng buwis ay itataas nang apat na bahagdan (4%) taon-taon: Basta at, gayumpaman, hindi ito magiging mas mababa sa halagang itinakda sa ilalim ng Seksiyon 3 ng Mga Regulasyong ito.

Paglalarawan:

table5

Blg. 3

MGA KATUNAYAN: Ang MAA, Inc., isang tagagawa ng beer, ay naglalabas ng mga sumusunod:

–Brand na LUV, may NRP na P21.50 kada litro at kasalukuyang binubuwisan ng P15.49 sa ilalim ng Batas Republika (RA) Blg. 9334

–Brand na GIV, na may NRP na P51.50 kada litro at kasalukuyang binubuwisan ng P20.57 sa ilalim ng RA Blg. 9334

Tanong:

Ano ang karampatang halaga ng kaukulang buwis sa mga brand na LUV at GIV ng MAA, Inc. sa 1 Enero 2013 at 1 Enero 2014?

Sagot:

Dahil sa pagbabawal sa pababang reklasipikasyon ng mga fermented liquor, kailangang ilapat ng MAA, Inc., ang mga sumusunod na halaga ng buwis:

Brand na LUV

1 Enero 2013: Ang karampatang halaga ng buwis ay P15.49 kada litro sa halip na ang tiyak na halaga ng buwis na P15.00 kada litro (dahil ang NRP na P21.50 ay mas mababa sa P50.60) na sang-ayon sa klasipikasyong ipinataw sa ilalim ng Batas.

1 Enero 2014: Ang karampatang halaga ng buwis ay P17.00 kada litro sa halip na ang tiyak na halaga ng buwis na P16.10 (P15.49 x 104%).

Brand na GIV

1 Enero 2013: Ang karampatang halaga ng buwis ay P20.57 kada litro sa halip na ang tiyak na halaga ng buwis na P20.00 kada litro (dahil ang NRP na P51.50 ay mas mataas sa P50.60) na sang-ayon sa klasipikasyong ipinataw sa ilalim ng Batas.

1 Enero 2014: Ang karampatang halaga ng buwis ay P21.39 (P20.57 x 104%) kada litro sa halip na ang tiyak na halaga ng buwis na P21.00.

SEK. 6. BINAGONG PANAHON NG MULING PAGTITIBAY PARA SA MGA BABAGONG IPINAKILALANG PRODUKTONG ALKOHOL O TABAKO. –Ang muling pagtitibay ng mungkahing net na halagang pantingi ng isang babagong ipinakilalang produktong alkohol o tabako ay isasagawa matapos ang siyam (9) na buwan mula sa naunang pagtitibay. Ang naunang pagtitibay at muling pagtitibay ng mungkahing net na halagang pantingi ng lahat ng babagong ipinakilalang produktong alkohol at tabako ay isasagawa lamang ng mga inatasang kinatawan ng BIR

SEK. 7. PAGPAPÁSA NG SINUMPAANG PAHAYAG. –Bawat lokal na nagmamanupaktura o nag-aangkat ng mga produktong alkohol at tabako ay kinakailangang magpasa ng isang kaukulang notaryo ng sinumpaang pahayag ng isang nagmamanupaktura o nag-aangat ng mga produktong alkohol o tabako na nagpapakita, kasama ng ibang bagay, ng mga sumusunod na impormasyon:

(a) Pangalan, tirahan, TIN at bilang para assessment ng nagmamanupaktura o nag-aangkat;

(b) Buong pangalang ugat ng brand gayundin ang kompletong pangalan ng brand kasama ang mga panuring dito, kung mayroon;

(c) Kompletong pag-uuri sa brand na nagdedetalye ng mga tiyak na sukat, bigat, paraan ng pagbabalot, atbp.;

(d) (Mga) Pangalan ng (mga) rehiyon kung saan ipagbibili ang (mga) brand;

(e) Halagang pakyawan kada kahon, gross at net ng vat at kaukulang buwis;

(f) Mungkahing halagang pantingi, gross at net ng vat at kaukulang buwis, kada kaha o kada bote, anuman ang kaso;

(g) Detalyadong mga halaga ng produksiyon/pag-aangkat at iba pang gastusing ginugol o gugugulin hanggang naipagbili sa wakas ang produkto (halimbawa, mga materyal, paggawa, overhead, gastusin sa pagtitinda at pangangasiwa) kada kaso;

(h) Karampatang halaga ng kaukulang buwis kada yunit ng sukat o halaga, anuman ang kaso; at

(i) Katapat na kaukulan at value-added na buwis kada kaso.

Ang sinumpaang pahayag ng nagmamanupaktura at nag-aangkat ay kailangang ipása bilang isang dokumentong pansuporta sa itinakdang aplikasyon para sa paunang pagpaparehisro ng produktong alkohol at tabako at mula roon ay magpasa ng binagong sinumpaang pahayag sa araw o bago ang katapusan ng mga buwan ng Hunyo at Disyembre ng taon: Basta at, gayumpaman, Na tuwing may pagbabago sa halaga ng pagmamanupaktura, paggawa, at pagbebenta ng brand o pagbabago sa aktuwal na halaga ng pagbebenta ng produkto, ipapasa ang binagong sinumpaang pahayag nang hindi lalampas sa limang (5) araw bago ang aktuwal na pag-aalis ng produko sa lugar ng produksiyon o paglalabas mula sa pangangalaga ng adwana, magkagayon man: Basta at, gayon din, Na sakaling ang nagmamanupaktura o nag-aangkat ay nagbenta o pinahintulutang ibenta ang panindang iyon nang pakyawan sa ibang establisimyento na pagmamay-ari niya o na may kikitain siya mula sa mga kita niyon, ang halaga ng pagbebenta sa establisimyentong iyon ay kinakailangang katumbas ng halagang pampakyawan. Kung ang halagang iyon ay mas maliit sa naturang mga halaga at gastusin, ang bahagdan ng kitang hindi bababa sa sampung bahagdan (10%) mula roon ay idadagdag upang bumuo sa halagang pampakyawan. Kaugnay ng mga inangkat na produktong alkohol at tabako, ang halaga ng pag-aangkat ay, nang walang pasubali, mas maliit sa halagang nakatala sa mga aklat na sanggunian o anupamang ibang sangguniang ginamit ng BOC sa pagtukoy sa wastong halagahan ng mga produktong inangkat, o ang halagang papatawan sang-ayon sa pagpapakahulugan sa ilalim ng Kodigo ng Taripa at Adwana ng Pilipinas, sang-ayon sa pagsusog dito, anuman ang mas mataas: Basta at, sa wakas, Na, sakaling ang babagong ipinakilalang produktong alkohol o tabako ay ipagbibili rin paglaon sa isa pang rehiyon o sa iba pang mga rehiyon bago tiyakin ng BIR ang wastong klasipikasyong pambuwis, isang binagong sinumpaang pahayag ang ipapasa sa angkop na Tanggapan ng BIR bago alisin iyon mula sa lugar ng produksiyon.

Ang sinumpaang pahayag na itinakda rito ay sasailalim sa pagtitiyak ng BIR upang pagtibayin ang mga nilalaman nito kaugnay ng pagiging wasto at kompleto nito. Sakaling ang mga nilalaman nito ay makitang di wasto at/o kulang, ang nagbubuwis ay aasahang makapagpasa ng binagong sinumpaang pahayag, nang walang di-pagkilala sa pagpapataw ng mga kaukulang parusa o multa.

SEK. 8. PAGPAPABABA NG IPINAHAYAG NA MUNGKAHING NET NA HALAGANG PANTINGI. – Ang pagpapababa ng ipinahayag na mungkahing net na halagang pantingi nang hanggang labinlimang bahagdan (15%) ng aktuwal na net na halagang pantingi ay maghahatid sa nagmamanupaktura o nag-aangkat ng dagdag na kaukulang buwis na katumbas ng buwis na nakatakda at ang labis sa pagitan ng pinababang mungkahing net na halagang pantingi at aktuwal na net na halagang pantingi.

PAGLALARAWAN:

Blg. 4 – Ang CPI Corp., na isang tagagawa ng sigarilyo, ay nagpasa ng isang sinumpaang pahayag para sa produktong sigarilyo na “Mirage,” kung saan ang halaga ng buwis na ipapataw ay P12.00 kada kaha sang-ayon sa Mungkahing Net na Halagang Pantingi (SNRP), hindi kasama ang vat at kaukulang buwis na P9.50 kada kaha. Matapos ang tatlong buwan mula sa araw ng pagpapasa ng sinumpaang pahayag, nagsagawa ang BPI ng sarbey sa halaga at natuklasang ang Aktuwal na Net na Halagang Pantingi (ANRP) nang hindi kasama ang vat at kaukulang buwis ay nasa P12.00 at sasailalim sa mas mas mataas na kaukulang halaga ng buwis na P25.00 kada kaha. Ang kabuuang volume na inalis ng CPI Corp. sa produkto ay 10,000 pakete mula sa oras ng pag-aalis hanggang sa oras ng sarbey sa halaga. Bilangin ang kabuuang nabawas sa kaukulang buwis at mga multa sa CPI Corp., kung mayroon man.

Hakbang 1. Tukuyin kung ang pagpapababa ng halaga ng SNRP ay katumbas ng o mas mataas sa 15% ng ANRP.

table6

SNRP kada Sinumpaang Pahayag                   P9.50

ANRP kada Pagpapatibay                              P12.00

Kaibahan                                                         P2.50

Bahagdan ng pagpapababa

[(P2.50/P9.50) x 100%]                                  26.32%

Dahil ang pagpapababa ng 26.32% ay mas mataas sa 15%, ang CPI Corp., kung gayon, ay sasailalim sa dagdag na multa para sa pagpapababa sa mungkahing net na halagang pantingi.

Hakbang 2. Bilangin ang kulang sa kaukulang buwis at interes

table7

Halaga ng buwis kada ANRP                                      P25.00

Bawasin: Binayarang Halaga ng Buwis kada SNRP               P12.00

Nagkulang na Buwis                                                               P13.00

Idagdag: Karagdagang Kaukulang Buwis

Kaukulang Buwis na Nakatalaga sa ANRP                P25.00

Kaibahan (SNRP-ANRP)                   P2.50               P27.50

Kabuuang isinaayos na buwis na nakatalaga kada kaha                      P40.50

Na-multiply sang-ayon sa inalis na volume                                        P10,000.00

Kabuuang Isinaayos na nakatakdang Kulang na buwis                       P405,000.00

Idagdag: 20% Bahagdan [P405,000. x 20% x 3/12]                             P20,250.00

Kabuuang isinaayos na nakatakdang kulang na buwis at interes        P425,250.00

Hakbang 3. Bilangin ang dagdag na multa sa CPI Corp. bilang isang taong huridiko

table8

Kabuuang isinaayos na kulang na kaukulang buwis at interes                                    P425,250.00

Karagdagang multa bilang isang entidad na huridiko [P425,250.00 x 3]                     P1,275,750.00

Hakbang 4. Bilangin ang kabuuang halagang nakatakda mula sa sa CPI Corp.

table9

Kabuuang isinaayos na kulang na kaukulang buwis at interes                                    P425,250.00

Karagdagang multi bilang isang entidad na huridiko [P425,250.00 x 3]                      P1,275,750.00

Kabuuang Halagang Nakatakda                                                                                   P1,701,000.00

SEK. 9. PAGTURING NA PANGKAUKULANG BUWIS SA LAHAT NG PAG-AANGKAT NG MGA PRODUKTONG ALKOHOL AT TABAKO NG DUTY FREE PHILIPPINES, MGA PAMILIHANG DUTY-FREE, O SA MGA SONANG EKONOMIKO AT FREEPORT. –Ang probisyon ng anumang batas na espesyal o pangkalahatan sa kabila ng mga salungat dito, ang pag-aangkat ng mga produktong alkohol at tabako, at kahit nakatalaga para sa mga pamilihang walang buwis at duty-free, Duty Free Philippines o sa mga nasa tsarter o nasa-batas na mga sonang ekonomiko at/o freeport ay sasailalim sa kaukulang batas na sang-ayon sa mga probisyon ng Batas: Basta at, gayumpaman, Na, sa pagkakaroon ng bisa ng Buwis, ang pag-aangkat ng anumang produktong alkohol o tabako na naglalaman ng mga hulapi at panlapi sa salitang-ugat, kulay at/o disenyo ng etiketa (tulad ng logo, font, picturegram, at katulad), paraan at/o anyo ng pagbabalot o laki ng lalagyan ng produkto na iba sa kung ano ang nakarehistro na at ipinagbibili na sa bansa sa mga pamilihang domestiko ay ituturing bilang isang babagong pakilalang produkto. Sang-ayon dito, ang gayon din ay paunang iuuri sang-ayon sa mungkahing net na halagang pantingi nito, na sasailalim sa mga kahingian sa pagpapatibay at muling pagpapatibay na itinatakda ng Mga Regulasyong ito.

SEK. 10. Mga dagdag na kahingiang panluwas at pang-angkat para sa mga produktong tabako. – Walang produktong tabako na ginawa sa Pilipinas at para sa pagluluwas ang maaalis mula sa kanilang lugar ng pagawaan o iluluwas nang walang pagbibigay ng bond na panluwas na katumbas ng halaga ng kaukulang buwis na nakatalaga mula rito kung ipinagbibili sa bansa; basta at, gayumpaman, na ang mga produktong tabako na panluwas ay maililipat mula sa lugar ng pagawaan patungo sa isang pasilidad na bonded, matapos magbigay ng isang transfer bond bago ang pagluluwas.

Ang mga produktong tabako na inangkat sa Pilipinas at nakatakdang dalhin sa mga banyagang bansa ay hindi papapasukin nang walang ibinibigay na bond na katumbas ng halaga ng bayarin sa adwana, mga kaukulang buwis at value-added mula roon kapag ipinagbibili sa bansa.

SEK. 11. MGA BINAGONG PROBISYON PARA SA PARAAN NG PAGKAKAHA NG MGA SIGARILYO. – Lahat ng mga sigarilyong ikinaha man ng kamay o ikinaha ng makina ay maaari lamang ikaha nang dalawampuan (20), at sa ibang kombinasyon ng pagkakaha na mag-uuwi sa mga kombinasyong hindi hihigit sa dalawampung piraso ng sigarilyo: Basta at, Na, sa kaso ng mga sigarilyong ikinahang hindi hihigit sa dalawampung piraso, 5 piraso man, 10 piraso at iba pang kombinasyon ng pagkakaha na mas mababa sa 20 piraso, ang net na halagang pantingi para sa bawat kaha ng 5, 10, atbp. ang magiging batayan ng pagpapataw ng halaga ng buwis na nakatalaga sa ilalim ng Batas na ito.

SEK. 12. MGA PROBISYONG PANSAMANTALA. – Sa pagiging epektibo ng Batas, mahigpit na ipatutupad ng lahat ng sangkot ang mga sumusunod na probisyong pansamantala:

(a) Lahat ng mga produktong alkohol at tabako na nasa pamilihan sa sandali ng pagiging epektibo ng Batas na ito ay paunang iuuri sang-ayon sa mga halaga ng buwis na nakatakda sa Batas sang-ayon sa sarbey sa halaga ng mga produktong ito noong 2010 na isinagawa ng Kawanihan ng Rentas Internes (BIR), na sasailalim sa pagbabawal ng pababang reklasipikasyon ng mga fermented liquor: Basta at, gayumpaman, Na sa kaso ng mga produktong alkohol at tabako na ipinakilala matapos ang sarbey sa halaga ng 2010 subalit bago ang pagiging epektibo ng Batas na ito, ang kani-kanilang klasipikasyon o halagang pambuwis ay ibabatay sa mungkahing net na halagang pantingi na ipinahayag sa pinakabagong sinumpaang pahayag na ipinasa ng lokal na nagmamanupaktura o nag-aangkat, anuman ang kaso. Ang Komisyoner ng Rentas Internas ay maglalabas ng Panrebenyung Sirkular na Memorandum na naglalaman ng mga klasipikasyon/halagang pambuwis na maipapataw sa mga produktong alkohol at tabako na nasa pamilihan sa sandali ng pagiging epektibo ng Batas.

(b) Para sa mga layunin ng pagtukoy ng aktuwal na volume ng mga produktong alkohol at tabako na ginawa sa bansa na papatawan ng mga bagong halaga ng buwis sa sandali ng pag-aalis nito mula sa lugar ng produksiyon, ang aktuwal na pagkuha ng stock ay isasagawa ng BIR sa mga stock ng mga produktong alkohol at tabako na ginawa sa bansa na nasa pangangalaga ng nagmamanupaktura sa pagiging epektibo ng Batas.

(c) Ang tiyak na buwis na binayaran sa pisikal na imbentaryo ng alkohol na ethyl na nasa pagmamay-ari ng mga nagmamanupaktura ng mga pinaghalong liquor sa pagiging epektibo ng Batas na paglaon ay ginamit bilang sangkap sa produksiyon ng mga pinaghalong liquor ay hindi papatawan ng kredito o refund na pambuwis o hindi babawasin mula sa kabuuang kaukulang buwis na nakatakda sa mga pinaghalong liquor.

SEK. 13. Mga Multa. – Ang mga paglabag sa Mga Regulasyong ito ay sasailalim sa mga kaukulang multa sa ilalim ng Titulong X ng NIRC ng 1997, sang-ayon sa pagsusog dito.

Gayundin, ang mga sumusunod na probisyong pangmulta ay itinatakda rito sang-ayon sa mga probisyon ng Batas, nang ganito:

(a) Sinumang nagmamanupaktura o nag-aangkat na sinadya ang mali sa pahayag o representasyon sa kaniyang sinumpaang pahayag para rito ng anumang kinakailangang mahalagang datos o impormasyon ay, sa sandali ng pagkatuklas, papatawan ng multa ng buong pagkakansela o pagbawi sa kaniyang permiso upang magnegosyo bilang isang nagmamanupaktura o nag-aangkat ng mga produktong alkohol o tabako;

(b) Anumang korporasyon, samahan o pagsososyo na may pananagutan sa anumang gawain o omisyon na lumabag sa Batas na ito at ipinatutupad ng Mga Regulasyong ito ay pagmumultahin ng triple ng halaga ng mga buwis sa deficiency, surcharge at interes na maaaring tukuyin sang-ayon sa mga probisyon ng Batas;

(c) Sinumang may pananagutan sa anumang gawain o pagkaligtang ipinagbabawal sa ilalim ng batas at ipinatutupad ng Mga Regulasyong ito ay magkakaroon ng kasong kriminal at paparusahan sa ilalim ng Seksiyon 254 ng NIRC ng 1997, sang-ayon sa pagsusog dito; at

(d) Kapag ang lumabag ay hindi isang mamamayan ng Pilipinas, agad siyang ipapatapon matapos niyang mapaglingkuran ang hatol, nang wala nang ibayong pagdulog para sa deportasyon.

SEK. 13. TAKDA SA KAKAYAHANG MAPAGHIWALAY. – Kapag ang alinman sa mga probisyon ng Mga Regulasyong ito ay ipinahayag na walang-bisa ng isang hukumang maaasahan, ang natitirang bahagi ng Mga Regulasyong ito o anumang probisyon na hindi naapektuhan ng naturang pahayag ng kawalang-bisa ay mananatiling may bisa at ipinatutupad.

SEK. 14. Takda sa Pagbawi. – Lahat ng mga regulasyon, mga pasya, mga atas, o mga bahagi nito na hindi katugma ng alinman sa mga probisyon ng Mga Regulasyong ito ay inaalis ngayon dito, binabawi o kaya naman ay sinususugan ng naaayon dito.

SEK. 15. Pagkakaroon ng Bisà. – Magkakaroon ng bisà ang Mga Regulasyong ito sa sandali ng pagkakalathalà nito sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

(Lagda) CESAR V. PURISIMA
Kalihim ng Pananalapi

Pagsang-ayong Tagamungkahi:
(Lagda) KIM S. JACINTO-HENARES
Komisyoner ng Rentas Internas