Read in English

___________________________________

Ang apostolikong basbas o bendisyon ng Santo Papa ay isang panalanging humihingi ng pabor at proteksiyon, at isang dasal ng pasasalamat na direktang ibinibigay ng Papa o sa pamamagitan ng isang delegasyon. Binibigyang-karangalan nito ang mga espesyal na selebrasyon sa buhay ng isang binyagang Katoliko. Hindi ito dapat maipagkamali sa pontipokal o episkopal na basbas na ibinibigay ng isang obispo sa pagtatapos ng eukaristiya.[1] Maaaring isulat ang apostolikong basbas bilang isang liham o sa isang pergamino (parchment scroll) o isang mataimtim na pagbebendisyon: Urbi et Orbi, “para sa Bayan at sa Mundo,” sa mensahe ng Santo Papa. Maaaring magbigay ng apostolikong basbas ang isang obispo nang tatlong beses sa isang taon sa mga matataimtim na okasyon; maaari ding ibigay ng isang pari ang basbas na ito sa isang naghihingalong binyagang Katoliko.

Maaaring magkaloob ng apostolikong basbas sa sumusunod na mga okasyon:

 • Binyag, unang komunyon, kumpil
 • Kasal
 • Ordinasyon ng mga pari
 • Pagpasok sa propesyong relihiyoso
 • Sekular na konsekrasyon
 • Ordinasyon ng mga permanenteng diyakono
 • Anibersaryo ng mga kasal, ordinasyon ng pagkapari, pagpasok sa propesyong relihiyoso (10, 25, 40, 50, 60 taon). Kinakailangan nito ang pag-aproba ng isang eklesiyastikong awtoridad.
 • Mga kaarawan (18, 50, 60, 70, 80, 90, 100). Kinakailangan nito ang pag-aproba ng isang eklesiyastikong awtoridad.
 • Mga Katolikong indibidwal o pamilya (na ang mga mag-asawa ay pinagbuklod ng kasal sa simbahan).[2]

Pag-aaplay para sa isang apostolikong basbas

May dalawang paraan para mag-aplay para sa isang apostolikong basbas. Maaaring direktang magpadala ng request form sa The Office of the Papal Charities sa Vatican City. Bukas ang tanggapan mula 8:30 n.u. hanggang 1:30 n.h., Lunes hanggang Sabado. Maaari ding ipadala o i-fax ang request form sa Elemosinera Apostolica Parchment Office, 00120 Vatican City o telefax number (+39) 06.69883132. Tandaang hindi maaaring i-email o itawag ang mga kahilingan. Ang kinakailangang panahon para matanggap ang pergamino na may laman ng basbas ay humigit-kumulang isang buwan mula sa araw na natanggap ang kahilingan.[3]

Kailangan lamanin ng request form ang sumusunod na mga detalye:

 • Ang pangalan, apelyido, at tirahan ng taong gumagawa ng kahilingan
 • Ang pangalan at apelyido ng (mga) taong pinag-aalayan ng basbas
 • Ang dahilan o okasyon sa pagpapadala ng kahilingan
 • Ang petsa, pangalan ng simbahan at lugar nito ay kinakailangan kapag humihiling ng basbas para sa pagdiriwang ng isang sakramento, relihiyosong propesyon, o anibersaryo
 • Ang lugar kung saan ipadadala ang pergamino at mga detalye ng pagbabayad[4]

Maaaring ibigay ang bayad pagkatapos matanggap ang bendisyon mula sa Santo Papa. Tinatanggap ang pagbabayad sa bangko o online credit card sa website. Ipapadala ang detalye ng bangko kasabay ng pergamino. Nagkakahalaga ang pergamino ng 13-25 euro, depende sa modelong pinili ng tanggapan para sa ispesipikong mga okasyon. Depende sa destinasyon ang halaga ng pagpapakoreo. Aabot ito ng 10-16 euro para sa normal na koreo at 18-30 euro para sa express.[5]

Absolutong Indulhensiya

Ang indulhensiya ay pag-aalis sa harap sa Diyos ng makamundong parusa para sa mga kasalanang napatawad na. Matatanggap ito ng sumasampalatayang Kristiyano sa sandaling handa na siya at ibibigay ito ayon sa mga partikular na kondisyon ng Simbahan bilang awtoridad na tagapagkaloob ng kapatawaran.[6] Kalakip ito ng apostolikong basbas na ipinagkakaloob ng Santo Papa.

Ang Santo Papa o iba pang awtorisado ng niya ay maaaring magkaloob ng absolutong indulhensiya kapag nagbibigay ng apostolikong basbas habang nagsasagawa ng Urbi et Orbi na bendisyon sa Roma, o sa piling mga pagdiriwang at misa. May ilang mga partikular na kondisyon para makatanggap ng absolutong indulhesiya:

 • Kinakailangang nasa “kalagayan ng pagpapala” ang tatanggap sa oras na makumpleto ang indulhensiya: Dapat siya ay Katoliko, hindi eskomulgado o walang hidwaan sa Simbahan.
 • Maaari lamang makatanggap ng absolutong indulhensiya isang beses sa isang araw, sa kondisyon lamang na nasa “kalagayan ng pagpapala” ang tatanggap:
  • Mayroong personal na pagkiling sa “lubusang paglayo sa kasalanan, maging sa magagaang kasalanan.
  • Naikumpisal sa Simabahn ang lahat ng kasalanan.
  • Nakatanggap ng Banal na Eukaristiya” [Mariing iminumungkahi na tumanggap ng ostiya habang nagmimisa, ngunit para sa indulhensiya, Komunyon lamang ang kinakailangan.]
  • Kailangang ipagdasal ang mga intensiyon ng Santo Papa.
 • Mainam subalit hindi kinakailangan na lahat ng mga nabanggit na kondisyon ay maganap sa parehong araw na isasagawa ang indulhensiya. Maaaring isagawa ang mga ritwal at dasal na ito sa loob ng 20 araw matapos ibigay ang indulhensiya.
 • Sa panalangin para sa intensiyon ng Santo Papa, maaaring pumili ang tatanggap ng kahit anong dasal, subalit iminumungkahi ang “Ama Namin” at “Aba Ginoong Maria.”
 • Sapat na ang isang kumpisal sa Simbahan para sa maraming absolutong indulhensiya, ngunit kinakailangan ng hiwalay na komunyon at panalangin para sa intensiyon ng Santo Papa para sa bawat indulhensiya.
 • Para sa mga may lehitimong dahilan para hindi matupad ang mga kondisyon, maaaring palampasin ng kumpesor ang mga hinihinging gawain at kondisyon (maliban na lang siyempre sa paglayo sa magagaang kasalanan).
 • Maaaring ilapat sa lahat ng oras ang bisa ng indulhensiya sa sarili o sa kaluluwa ng mga namatay; subalit hindi ito maaaring ilapat sa isang taong nabubuhay pa.

May bisa pa rin ang absolutong indulhensiya kapag narinig sa radyo o napanood sa telebisyon.

Bibliograpiya

____, Catechism of the Catholic Church (n. 1471)

____, Code of Canon Law (can. 992)

____, “Office of the Papal Charities”, The Holy See, Retrieved on 12 January 2015 from http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/elem_apost/documents/rc_elemosineria_doc_20130218_benedizioni_en.html.

___, “Plenary Indulgence – General Conditions,” EWTN Website. Accessed on January 12, 2014 from https://www.ewtn.com/Devotionals/mercy/general_conditions.htm

Armentrout, Donald S. and Robert Boak Slocum, An Episcopal Dictionary of the Church: A User-Friendly Reference for Episcopalians. New York: Church Publishing, Inc., 2000.

__________

Mga Tala

 

[1] Donald S. Armentrout and Robert Boak Slocum, An Episcopal Dictionary of the Church: A User-Friendly Reference for Episcopalians, (New York: Church Publishing, Inc., 2000), 25.

 

[2] http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/elem_apost/documents/rc_elemosineria_doc_20130218_benedizioni_en.html

 

[3] “Office of the Papal Charities”, The Holy See, Retrieved on 12 January 2015 from http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/elem_apost/documents/rc_elemosineria_doc_20130218_benedizioni_en.html.

[4] “Office of the Papal Charities”, The Holy See, Retrieved on 12 January 2015 from http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/elem_apost/documents/rc_elemosineria_doc_20130218_benedizioni_en.html.

[5] Ibid.

[6] Code of Canon Law (can. 992) and the Catechism of the Catholic Church (n. 1471)