Proclamation No. 1249, s. 1974

Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas
(OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES)

PROKLAMASYON BLG. 1249

NAGTATADHANA NG TAUNANG PAGDIRIWANG NG ARAW NI BALAGTAS
TUWING IKA-2 NG ABRIL.

SAPAGKAT, si Francisco (Balagtas) Baltazar, pangunahing makatang Pilipino at isa sa mga dakilang bayani ng lahi, ay isinilang noong Abril 2, 1788; at

SAPAGKAT, sa pamamagitan ng kanyang Florante at Laura at iba pang mga akda ay nauna siya kaysa maraming pambansang mga bayaning naghawan sa landas ng nasyonalismong Pilipino;

DAHIL DITO, AKO, SI ALEJANDRO MELCHOR, Kalihim Tagapagpaganap, alinsunod sa utos ni FERDINAND E. MARCOS, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay nagpapahayag at nag-aatas ng taunang pambansang pagdiriwang ng Araw ni Balagtas tuwing ika-2 ng Abril. Ang araw na ito ay ipinapahayag na isang tanging araw na pangilin sa lalawigan ng Bulacan.

BILANG KATUNAYAN NITO, lumagda ako rito at ikinintal ang tatak ng Republika ng Pilipinas.

Isinagawa sa Lungsod ng Maynila, ngayong ika- isang araw ng Abril, sa taon ng Ating Panginoon, labinsiyam na raan at pitumpu’t apat.

(Sgd.) ALEJANDRO MELCHOR

Nilagdaan ng Kalihim Tagapagpaganap:

(Sgd.) RONALDO B. ZAMORA
Pangalawang Kalihim Tagapagpaganap

Source: Malacañang Records Office