Batas Republika Blg. 8545

Tags: ,

Di-opisyal na salin ng Official Gazette para sa mga pangangailangang pampatalastas.

[Read in English]

REPUBLIKA NG PILIPINAS
KONGRESO NG PILIPINAS
KALAKHANG MAYNILA

BATAS REPUBLIKA BLG. 8545

ISANG BATAS NA NAGSUSUSOG SA BATAS REPUBLIKA BLG. 6728, NA KILALA RIN BILANG ISANG BATAS NA NAGKAKALOOB NG TULONG NG PAMAHALAAN SA MGA MAG-AARAL AT GURO SA PRIBADONG EDUKASYON, AT PAGLALAAN NG MGA PONDO PARA DITO,” NAGTATATAG NG ISANG PONDO PARA SA LAYUNIN NG PAGSAGOT SA SUWELDO NG MGA GURO SA PRIBADONG PAARALAN, AT PAGLALAAN NG MGA PONDO PARA DITO

SEKSIYON 1. Ang Batas Republika Blg. 6728, na kilala rin bílang “Batas sa Tulong ng Pamahalaan sa mga Mag-aaral at Guro sa Pribadong Edukasyon,” ay sinususugan sito upang basahin bilang ang mga sumusunod:

“SEK. 1. Pamagat. –– Kikilalanin ang Batas na ito bílang ‘Batas sa Pinalawak na Tulong Pampamahalaan sa mga Mag-aaral at Mga Guro sa Pribadong Edukasyon.’

“SEK. 2. Pagpapahayag ng Polisiya. –– Isang ipinahayag na polisiya ng Estado alinsunod sa mandato ng Saligang Batas na palaganapin at gawing maaabot ng lahat ng mga mamamayang Filipino ang edukasyong may-kalidad. Kinikilala rin ng Estado mula rito ang nagtutugunang mga papel ng mga pampubliko at pribadong institusyong pang-edukasyon sa sistemang pang-edukasyon at ang mahalagang naiambag at maiaambag ng mga pribadong paaralan sa edukasyon. Para sa mga layuning ito, magkakaloob ang Estado ng mga mekanismo upang mapabúti ang kalidad ng pribadong edukasyon sa pamamagitan ng paglubos sa paggamit ng mga kasalukuyang yaman ng pribadong edukasyon, pagkilala sa responsabilidad ng pamahalaan upang magkaloob ng batayang edukasyon sa elementarya at sekundarya, edukasyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo, at sa lalong mataas na edukasyon bilang may priyoridad sa lahat ng mga gawain nito.

“Ang edukasyong pang-elementarya ay ang unang anim (6) na taon ng batayang edukasyon, hindi kasama ang pre-school at ang ikapitong baitang, na ang pagtatapos ay pinatutunayan ng isang sertipikong inilalabas ng o may pahintulot mula sa Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports. Ang edukasyong sekundarya ay ang kasunod na apat (4) na taon ng batayang edukasyon, na ang pagtatapos ay pinatutunayan ng isang diploma sa hayskul na inilalabas ng o may pahintulot mula sa Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports.

“Ang edukasyong post-sekundaryo ay maaaring edukasyon o pagsasanay sa mga kursong bokasyonal o teknikal na walang-digri o edukasyon sa mga kursong may-digri na iniaalok ng mga institusyon sa lalong mataas na edukasyon, na ang pagtatapos ay pinatutunayan ng isang sertipiko o diploma na inilabas ng o may pahintulot mula sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) o sa Commission on Higher Education (CHED).

“SEK. 3. Mga Batayan para sa Pagtulong. — Ang mga programa para sa pagtulong ay magiging sang-ayon sa itinakdang mga batayan na magsasangkot ng, kasama ng iba pa, mga bayarin sa matrikula na sinisingil ng mga paaralan, mga pangangailangang sosyo-ekonomiko ng bawat rehiyon nang binibigyang priyoridad ang mga lalawigang bahagi ng Social Reform Agenda (SRA), pangkalahatang gawain ng mga paaralan, mga kalipikasyong akademiko at pangangailangang pampananalapi ng mga mag-aaral at mga guro at mga pangangailangang pinansiyal ng mga paaralan, gayundin ang heograpikong saklaw at laki ng populasyon ng mga mag-aaral.

“Bilang karagdagan sa mga nabanggit na batayan, sa loob ng katanggap-tanggap na panahon na itatakda ng Lupon sa Tulong Pang-estado, ang pinagkaloobang estudyante sa ilalim ng Programa sa Tulong Pinansiyal para sa Mag-aaral ng Pribadong Edukasyon ay ipapasok sa mga paaralang may mga programang may akreditasyon o sumasailalim sa akreditasyon sang-ayon sa pagkilala ng nakatalagang Lupon ng Tulong Pang-estado.

“Uunahin ang mga mag-aaral na ang kita ng pamilya ay hindi hihigit sa pitumpu’t dalawang libong piso (PHP72,000.00) o sa halagang titiyakin ng Lupon, sang-ayon sa pagpapakahulugan mula rito.

“Para sa mga layunin ng Batas na ito, ang mga programang pantulong sa mga mag-aaral at guro ng mga pribadong institusyon na bokasyonal at teknikal para sa post-sekundaryo at mga institusyon ng lalong mataas na edukasyon ay ipagkakaloob din sa mga mag-aaral at mga guro ng mga kolehiyong pangkomunidad sa mga programang may digri at walang digri. Ang pagpapatupad ng programa ay makahihikayat ng mga mag-aaral na sumailalim sa bokasyonal at teknikal para sa post-sekundaryo at mga kurso ng lalong mataas na edukasyon sa parehong rehiyon kung saan nakatira ang kanilang mga pamilya.

“Ang mga programang pantulong sa ilalim ng Batas na ito ay ipagkakaloob lámang sa mga mag-aaral na mamamayan ng Pilipinas.

“Ang Lupon ng Tulong Pang-estado, kasama ang Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports (DECS), ang CHED at ang TESDA ay kinakailangang magbuo ng mga pamantayang panukat para sa ebalwasyon ng kalidad ng mga kurso, gayundin ang katayuan at estado ng mga tumatanggap na institusyon.

“Sa loob ng limang (5) taon mula sa pagtanggap sa Batas na ito, ang tulong ay ibibigay sa mga paaralan: Basta at, Na ang kasalukuyang alokasyon ng matrikula at iba pang kita ng mga paaralan ay gagamitin sa parehong proporsiyon at alokasyon na tulad ng itinatakda ng batas.

“SEK. 4. Mga Anyo ng Tulong. — Bubuuin ang pantulong sa pribadong edukasyon ng tulong sa mga mag-aaral at tulong sa mga guro:

“Ang mga sumusunod ang mga anyo ng tulong sa mga estudyante sa pribadong edukasyon:

“(1) Suplementong pangmatrikula para sa mga estudyante sa pribadong hayskul, kasama na ang mga estudyante sa mga kursong bokasyonal at teknikal;

“(2) Pondong Tulong sa Teksbuk na Panghayskul: Basta at, Na ang tulong panteksbuk sa bawat estudyante sa mga pribadong hayskul ay tutukuyin ng lupon at hindi lalampas sa ipinagkakaloob sa mga estudyante sa pampublikong hayskul para sa bawat estudyante sa ilalim ng isang komprehensibong programang panteksbuk ng Secondary Education Development Program (SEDP); Basta at, maliban dito, Na ang tulong panteksbuk ay ipagkalaloob lamang sa mga benepisyaryo ng suplementong pangmatrikula at paraan ng pagkontrata sa serbisyong pang-edukasyon na ipinagkaloob sa Batas na ito;

“(3) Pagpapalawak ng kasalukuyang Educational Service Contracting (ESC) Scheme;

“(4) Ang sistemang voucher ng Private Education Student Financial Assistance Program (PESFA);

“(5) Mga kaloob na iskorlaship sa mga estudyanteng nagtatapos bilang balediktoryan at salutatoryan mula sa mga paaralang sekundarya;

“(6) Mga suplementong pangmatrikula sa mga mag-aaral sa pribadong kolehiyo at unibersidad; at

“(7) Pondo sa Pagpapautang na Pang-edukasyon.

“Ang mga sumusunod ang mga anyo ng tulong sa mga guro at kaguruan sa pribadong edukasyon:

“(1) Pondo para sa pagsasanay na in-service para sa mga guro sa mga pribadong hayskul; at

“(2) Pondo para sa Pagpapaunlad ng Kaguruang Pangkolehiyo.

“SEK. 5. Suplementong Pangmatrikula para sa mga Estudyante sa Pribadong Hayskul. — (1) Ang tulong pinansiyal para sa matrikula ng mga estudyante sa mga pribadong hayskul ay ipagkakaloob ng gobyerno sa pamamagitan ng isang sistemang voucher sang-ayon sa sumusunod na paraan:

“(a) Para sa mga mag-aaral na naka-enroll sa mga paaralang sumisingil ng halagang itatalaga ng Lupon sa Tulong Pang-estado, magkakaloob ang gobyerno sa kanila ng isang voucher na katumbas ng halagang itatalaga ng lupon: Basta at, Na ang gobyerno ay babayaran ang mga voucher mula sa mga sangkot na paaralan sa loob ng isandaan at dalawampung (120) araw mula sa pagsasara ng panahon ng pagrerehistro.

“(2) Ang tulong sa ilalim ng talata (1), subtalata (a) ay titiyakin sa lahat ng pribadong hayskul na nakikilahok sa programa para sa bilang ng slot sa sandali ng pagkakaroon ng bisà ng Batas na ito na katumbas ng kabuuang bilang ng mga estudyante na kumuha ng suplementong pangmatrikula para sa taong pampaaralan 1997–1998: Basta at, Na ang Lupon ng Tulong Pang-estado ay maaaring magtakda sa mga susunod na taon ng karagdagang slot at/o karagdagang nakikilahok na hayskul kung kinakailangan.

“SEK. 6. Pondong Pantulong sa Teksbuk na Panghayskul. — Magtatatag sa Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports (DECS) ng isang Pondong Pantulong sa Teksbuk na Panghayskul upang may tulong sa bawat mag-aaral na ibibigay sa mga mag-aaral na pumapasok sa mga pribadong paaralan na eksklusibong para sa pagbili ng mga teksbuk na panghayskul, bilang pagtataguyod sa implementasyon ng Programa sa Pagpapaunlad ng Edukasyong Sekundarya: Basta at, Na ang tulong panteksbuk kada estudyante sa mga pribadong hayskul ay itatakda ng lupon at hindi lalampas sa ibinibigay sa bawat estudyante sa mga mag-aaral sa pampublikong hayskul: Basta at, gayundin, Na ang tulong panteksbuk ay ipagkakaloob lamang sa mga benepisyaryo ng suplementong pangmatrikula at paraan ng pagkontrata sa serbisyong pang-edukasyon na ipinagkakaloob sa Batas na ito.

“SEK. 7. Pagpapalawak ng Kasalukuyang Educational Service Contracting (ESC) Scheme. — (a) Ang Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports ay magpapatuloy sa pagpasok sa mga kontrata sa mga pribadong paaralan kung saan sasagutin ng pamahalaan ang matrikula at iba pang bayarin ng mga estudyanteng papasok sa mga pribadong hayskul sa ilalim ng programang ito.

“(b) Ang Kagawaran ay papasok din sa mga kontrata sa mga pribadong paaralan sa mga komunidad kung saan walang mga pampublikong hayskul, at sa gayon ay sasagutin ng Kagawaran ang matrikula at iba pang bayarin ng mga estudyanteng papasok sa mga naturang pribadong paaralan.

“(c) Ang halaga ng tulong na ibibigay ng pamahalaan sa ilalim ng seksiyon na ito ay hindi hihigit sa itinatakda bilang gastos ng bawat estudyante sa mga pampublikong hayskul.

“(d) Babayaran nang buo ng Kagawaran ang sagot na halaga sa mga lumalahok na paaralan nang hindi lalampas sa isandaan at walumpung (180) araw mula sa pagsasara ng panahon ng pagrerehistro.

“(e) Ang halaga ng tulong ay magkakaaroon ng alokasyon at ipamamahagi sa labing-anim (16) na rehiyon sang-ayon sa proporsiyon sa kabuuang populasyon, at gayundin sa populasyon ng nasa edad na panghayskul para sa unang taong pampaaralan: Basta at, Na sa simula ng taong pampaaralan 1998, isang programang pampagkakapantay ang ipatutupad ng Lupon ng Tulong Pang-estado.

“(f) Ang halaga ng tulong sa mga pribadong hayskul na lumalahok sa programa ay makatitiyak ng bilang ng slot sa sandali ng pagkakaroon ng bisà ng Batas na ito na katumbas ng bilang ng mga mag-aaral na kumukuha ng tulong sa pagkokontrata sa serbisyong pang-edukasyon para sa taong pampaaralan 1997–1998: Basta at, Na ang Lupon ng Tulong Pang-estado ay maaaring magtakda sa mga susunod na taon ng mga karagdagang slot at/o karagdagang nakikilahok na pribadong hayskul kung kinakailangan.

“SEK. 8. Tulong sa mga Nasa Unang Taon sa Kolehiyo. — (a) Programang Voucher System of Private Education Student Financial Assistance (PESFA). Ang umiiral na Programang Voucher System of Private Education Student Financial Assistance (PESFA) na sumasaklaw sa mga kursong may digri at bokasyonal/teknikal ay palalawakin upang ang lahat ng kalipikadong pumapasok na estudyante sa unang taon ay makinabang sa iskolarship, at dagdag na alawans. Ang naturang tulong pinansiyal ay ipagkakaloob sa karapat-dapat at walang sapat na pribilehiyong mga estudyante, na pipiliin sang-ayon sa kita ng pamilya, lokasyong heograpiko, at mga resulta ng kompetitibong mga pagsusulit na ibibigay ng CHED para sa mga kursong may digri at ng TESDA para sa mga kursong bokasyonal/teknikal na walang digri sa lahat ng mga paaralang sekundarya sa pakikipagtulungan sa DECS. Ang programa ay pantay-pantay na ilalaan sa mga lalawigan at mga siyudad sang-ayon sa mga planong panrehiyon at pambansa sa mga kursong priyoridad mula sa itinakda ng CHED at ng TESDA.

“Para sa mga layunin ng Batas na ito, ang estudyanteng walang sapat na pribilehiyo ay tutukoy sa isang estudyante na ang taunang kabuuang kita, kung mayroon man, at ang pinagsamang taunang kabuuang kita ng kaniyang mga magulang ay hindi lalampas sa pitumpu’t dalawang libong piso (PHP72,000.00).

“(b) Waiver sa Matrikula. — Ang mga pribadong institusyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo at mga institusyon ng lalong mataas na edukasyon ay magkakaloob ng buo o kalahating waiver sa matrikula para sa limang bahagdan (5%) ng mga pumapasok sa unang taon, na kinabibilangan ng mga balediktoryan at salutatoryan ng kapwa pampubliko at pribadong hayskul: Basta at, Na nakatugon ang mga balediktoryan at salutatoryang iyon sa mga pagsusulit ng pagtanggap ng mga sangkot na paaralan.

(c) Alawans para sa mga Balediktoryan. — Sa ilalim ng mga tuntunin at regulasyon na maaaring pagtibayin ng Lupon ng Tulong Pang-estado, ang mga balediktoryan na tinutukoy sa ilalim ng subtalata (b) sa itaas, bilang dagdag sa mga waiver na pangmatrikula na ibinibigay ng mga sangkot na paaralan, ay maaaring makatanggap ng mga naturang alawans mula sa pamahalaan na gaya ng ipinagkakaloob sa mga nakatanggap mula sa PESFA, basta at pumapasok sila sa mga kursong priyoridad.

(d) Alawans para sa iba pang Pinarangalan. Sakaling ang klaseng nagtatapos ay binubuo ng mahigit sa dalawandaan at limampung (250) estudyante, lahat ng salutatoryan at unang karangalang banggit na nagtapos mula roon ay maaari ding makatanggap ng alawans na ipinagkakaloob sa balediktoryan sa ilalim ng sinundang talata.

“SEK. 9. Ibayong Tulong sa mga Mag-aaral sa mga Pribadong Kolehiyo at Unibersidad. — Ang suplementong pangmatrikula para sa mga estudyante ng mga pribadong institusyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo at mga institusyon ng lalong mataas na edukasyon na pumapasok sa mga programa ng mga kursong priyoridad ay pagkakalooban ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang sistemang voucher sang-ayon sa sumusunod na paraan:

“Para sa mga estudyanteng nasa mga programang priyoridad sa mga paaralang sumisingil ng halaga ng matrikula kada yunit na sang-ayon sa itatakda ng Lupon ng Tulong Pang-estado, magkakaloob ang pamahalaan sa estudyante ng isang vouchee na para sa halaga ng suplementong pangmatrikula na itatakda ng Lupon ng Tulong Pang-estado.

“Ang tulong ng pamahalaan at pagtaas ng matrikula na inilarawan sa Seksiyong ito ay maaaring saklawin ng mga parehong kondisyon na itinakda sa Seksiyon 5 (2).

“SEK. 10. Pondo sa Pagpapautang na Pang-edukasyon. — (a) “Planong Study Now, Pay Later.” Nililikha mula rito ang isang natatanging pondo na kikilalanin bilang Pondo sa Pagpapautang sa mga Mag-aaral na pangangasiwaan ng CHED at ng TESDA o sa bisa ng delegasyon ng CHED ng Awtoridad sa Pondo sa Pagpapautang sa mga Mag-aaral na nilikha sa ilalim ng Batas Republika Blg. 6014 na muling itinatatag dito sang-ayon sa mga itinakda ng parehong Batas Republika na gagamitin upang tustusan ang mga pagpapautang na pang-edukasyon upang sagutin ang matrikula at iba pang bayarin sa paaralan at edukasyon para sa libro, pang-araw-araw na gastos, at matutuluyan.

“(b) Ang mga halagang sumasaklaw sa pambayad sa matrikula, at iba pang bayarin sa paaralan ay kinakailangang bayaran nang tuwiran sa sangkot na paaralan.

“(c) Anumang pautang sa ilalim ng seksiyong ito ay babayaran ng estudyanteng nangutang kapag natapos na niya ang kurso o propesyon na pinagkagastusan ng inutang, subalit matapos ang dalawang (2) taon mula sa panahong nakakuha siya ng trabaho: Basta at, gayumpaman, Na ang halaga ng interes na hindi lalampas sa anim na bahagdan (6%) kada taon ang idadagdag sa balanse mula rito.

“(d) Pondo sa Social Security. Ang Social Security System ay magbubukas ng pautang na pang-edukasyong may mababang interes para sa mga kasapi nito at sa mga institusyon ng pribadong edukasyon para sa mga gusaling pampaaralan at/o pagpapabuti ng kanilang mga lugar at pasilidad.

“SEK. 11. Ang karapatan ng sinumang estudyante na makakuha ng mga benepisyo sa ilalim ng Batas na ito ay hindi mailalapat kapag bumagsak siya sa loob ng isang (1) taong pampaaralan sa karamihan ng mga araling akademiko na ipinasok niya sa pag-aaral maliban kung ang dahilan ng pagbagsak na iyon ay katanggap-tanggap na dahilang hindi niya kontrolado.

“SEK. 12. Pondo sa Pagsasanay na In-service (Pondong Inset). — Para sa layunin ng pagpapabuti sa kalidad ng pagtuturo sa pribadong edukasyong sekundarya, itinatatag dito sa Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports ang Pondong Inset upang magpataas ng kaalaman at kakayahang magturo sa mga kritikal na paksang aralin at para sa modernisasyon ng mga teknik at estratehiya sa pagtuturo, kasama na ang pagsasanay sa paggamit ng mga computer at ng iba pang mga teknolohiyang pang-edukasyon na multimedia upang tumulong sa pagtuturo: Basta at, Na ang Pondong Inset ay makukuha lamang ng mga kalipikadong gurong lisensiyado sa mga nakikilahok na pribadong hayskul sang-ayon sa pagtatakda ng Lupon ng Tulong Pang-estado: Basta at, gayundin, Na ang halaga ng Pondong Inset na ilalaan sa pribadong edukasyong sekundarya ay hindi lalampas sa nakalaan sa pampublikong edukasyong sekundarya sa batayang per capita.

“SEK. 13. Pondo sa Pagpapabuti ng Kaguruang Pangkolehiyo. — Para sa layunin ng pagpapabuti sa kalidad ng pagtuturo sa pribadong institusyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo at mga institusyon ng lalong mataas na edukasyon, itinatatag mula rito sa TESDA at sa CHED ang isang Pondo sa Pagpapabuti ng Kaguruang Pangkolehiyo upang magkaloob ng mga iskolarship para sa mga digring gradwado at mga palihan o seminar na may digri at walang-digri para sa mga kasapi ng kaguruan sa mga pribadong institusyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo at mga institusyon ng lalong mataas na edukasyon: Basta at, Na ang kasapi ng kaguruang tumatanggap ng naturang iskolarship ay maglilingkod ng parehong bilang ng taon ng ganting paglilingkod sa bawat taon ng natanggap na iskolarship sang-ayon sa itatakda ng Lupon ng Tulong Pang-estado sang-ayon sa umiiral na mga polisiya ng National Economic and Development Authority (NEDA) sa ganting paglilingkod ng mga iskolar ng pamahalaan. Ang iskolarship ay kinakailangang sa mga kursong priyoridad na itinakda ng TESDA at CHED at hindi maigagawad upang itaguyod o pigilan ang mga layuning sektaryan.

“SEK. 14. Pondo sa Pagtulong sa Sahod ng mga Guro. — Ang isang Pondo sa Pagtulong sa Sahod ng mga Guro ay itinatatag dito sa DECS upang magkaloob ang pamahaan ng tulong sa mga guro sa mga pribadong hayskul na nakikilahok sa mga programa ng pagtulong na nakapaloob sa Batas na ito: Basta at, Na ang kabuuang buwanang suweldo kasama na ang tulong na tatanggapin ng naturang mga guro sa mga pribadong hayskul ay kinakailangang hindi hihigit sa walumpung bahagdan (80%) ng suweldo ng kaniyang katapat sa pampublikong sektor: Basta at, gayundin, Na ang halaga ng buwanang tulong ay hindi hihigit sa halaga ng anumang buwanang pagtaas ng sahod na matatanggap ng mga guro sa mga pampublikong hayskul matapos ang pagkakabisa ng Batas na ito: Basta at, gayundin, Na ang mga guro sa pribadong hayskul na kalipikadong tumanggap ng tulong sa ilalim ng Batas na ito ay lisensiyado ng Professional Regulation Commission: Basta at, gayundin, Na magkakaloob ang pamahalaan sa kanila ng isang voucher para sa tulong sa suweldo na babayaran nang tuwiran sa mga guro sa loob ng animnapung (60) araw matapos ang pagsasara ng taong pampaaralan pagkapása ng patunay ng kalipikasyon at aktuwal na serbisyo ng pagtuturo sa isang lumalahok na pribadong hayskul: Basta at, gayundin, Na ang kasalukuyang alokasyon mula sa pagtaas ng matrikula at iba pang kita ay pananatiliin: Basta at, sa huli, Na sa kaso ng kakulangan ng pondo, bibigyan ng priyoridad ang mga kasal na gurong may sinusuportahang pamilya.

“SEK. 15. Administrasyon ng Programa/Mga Tuntunin at Regulasyon. — Pananagutan ng Lupon ng Tulong Pang-estado ang gabay at direksiyong pampolisiya, ang pagbabantay at ebalwasyon ng mga bago at ipinatutupad na programa, at ang pagpapatupad ng mga tuntunin at regulasyon, samantalang ang Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports, ang TESDA, at ang CHED ang may pananagutan sa araw-araw na pangangasiwa at pagpapatupad ng programa para sa mga programa ng pagtulong sa pribadong edukasyong sekundarya, edukasyong bokasyonal at teknikal na post-sekundarya, at lalong mataas na edukasyon. Gayundin, maaari nitong gamitin ang mga serbisyo at suporta ng anumang kalipikadong entidad ng pamahalaan o pribado para sa pagpapatupad nito.

“Ang Lupon ng Tulong Pang-estado, na kikilalanin mula rito bilang Lupon, ay pamumunuan ng Kalihim ng Edukasyon, Kultura at Isports bilang tagapangulo, ng tagapangulo ng CHED at ng direktor-heneral ng TESDA bilang mga katuwang na tagapangulo, na may mga kinatawan mula sa National Economic and Development Authority, Department of Budget and Management, Department of Science and Technology, at mga kinatawan mula sa mga organisadong pambansang samahan ng mga guro, mag-aaral, magulang, at mga administrador pampaaralan na may kinalaman sa sekundarya, edukasyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo, at lalong mataas na edukasyon, bilang mga kasapi. Ang huling tatlong (3) kasapi ay itatalaga ng Lupon sang-ayon sa rekomendasyon ng kani-kanilang sektor para sa isang termino ng isang (1) taong pampaaralan na maaaring muling maitalaga para sa pinakamahabang terminong apat (4) na taong pampaaralan. Tig-isang kinatawan mula sa mga Komite sa Edukasyon ng parehong Kapulungan ang itatalaga bilang mga sanggunian sa Lupon.

“Magpupulong ang Lupon, nang pana-panahon, sang-ayon sa pangangailangan, upang tayain ang pagiging mabisà ng mga programa at upang tiyakin na ang mga paaralang sekundarya, mga institusyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo, at mga institusyon ng lalong mataas na edukasyon kung saan pumapasok ang mga tinutulungan ay patuloy na nagbibigay ng edukasyong may-kalidad. Para sa layuning ito, magtatatag ang Lupon ng pamantayan upang tiyakin kung aling mga paaralang sekundarya, mga institusyong bokasyonal at teknikal na post-sekundaryo, at mga institusyon ng lalong mataas na edukasyon ang patuloy na makatatanggap ng mga estudyante at mga guro/kaguruan na tumatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng Batas na ito.

“SEK. 16. Mga Apropriyasyon. — Ang halagang kinakailangan upang maipatupad ang mga programang ito ay sasagutin ng taunang Batas Pangkalahatang Apropriyasyon para sa taong 1998. Ang apropriyasyong isang bilyong piso (PHP1,000,000,000.00) na naitalaga na sa ilalim ng Batas Pangkalahatang Apropriyasyon ng 1998 ay gagamitin para sa layuning ito.

“Lahat ng pondong nakatalaga para sa layuning ito ay bubuin bilang isang trust fund na pangangasiwaan ng Lupon ng Tulong Pang-estado, na tuwiran at awtomatikong ilalabas sa iba’t ibang tanggapang panrehiyon ng DECS.

“SEK. 17. Sakaling may paglabag sa anumang mga probisyon ng Batas na ito o sa mga tuntunin at regulasyong isinabatas para sa pagsusulong nito ang isang institusyon, ang Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports, ang TESDA, at ang CHED, sa rekomendasyon ng Lupon, ay maaaring pigilan ang institusyon sa pakikilahok o sa pakikinabang sa mga programa ng Batas na ito, at sa iba pang mga programa ng Kagawaran, nang walang pagsasaalang-alang sa mga sakdal na administratibo at kriminal na maaaring gawin laban sa paaralan at/o sa mga may pananagutan nitong opisyal sa ilalim ng mga umiiral na batas.

“SEK. 18. Sugnay na Pambawi. — Lahat ng mga batas at dekreto, partikular ang Mga Dekretong Pampanguluhan Blg. 932 at 1371 at ang mga gayong katitikan ng panuto, mga tuntunin at regulasyon, o mga bahagi nito na hindi sang-ayon sa nilalaman ng Batas na ito ay binabawi rito o binabago nang naaayon sa nilalaman nito.

“SEK. 19. Sugnay ng Pagkakahiwalay. — Kung anuman sa probisyon ng Batas na ito ay ipahayag na hindi sang-ayon sa Konstitusyon, hindi maaapektuhan niyon ang pagiging katanggap-tanggap at bisa ng mga probisyong hindi naapektuhan niyon.

“SEK. 20. Sugnay ng Pagkakabisà. — Ang Batas na ito ay agarang magkakaroon ng bisà sa publikasyon nito sa Ingles sa isang pahayagan sa Ingles at sa Filipino sa isang pahayagan sa Filipino, na kapwa may malawakang sirkulasyon: Basta at, Na ang pagpapatupad ng mga bagong programa ng pagtulong na nakapaloob sa Batas na ito ay magkakabisà sa taong pampaaralan ng kasunod ng taong pampiskalya kung kailan ang mga apropriyasyon na kinakailangan upang maipatupad ang mga bagong programa ay pinagtibay na bilang batas.”

SEKSIYON 2. Sugnay ng Pagkakabisà. — Ang Batas na ito ay agarang magkakaroon ng bisà sa publikasyon nito sa Ingles sa isang pahayagan sa Ingles at sa Filipino sa isang pahayagan sa Filipino, na kapwa may malawakang sirkulasyon.

Pinagtibay: 24 Pebrero 1998

[Read in English]

Di-opisyal na salin ng Official Gazette para sa mga pangangailangang pampatalastas.