Infographic: Ang SSS Additional Pension Benefits Bill

Sa pagtingin sa sitwasyon sa kabuuan nito, napagdesisyunan ni Pangulong Aquino na i-veto o ipawalang-bisa ang Social Security Service Additional Pension Benefits Bill upang pangalagaan ang kapakanan ng nakararaming Pilipino. Nakalahad sa infographic sa ibaba ang konteksto at mga dahilan sa pagpapawalang-bisa ng Pangulo sa naturang panukalang batas. Ang impormasyon na ito ay galing sa SSS.

[Basahin rin ang Q&A: Dahilan sa pag-veto ng P2,000 buwanang dagdag sa SSS pension]

[Basahin sa Ingles]

Infographic_SSSBenefitsVeto_160114_1210-01