Read in English

Benigno S. Aquino III

Plataporma ng Pamahalaan

Isang pambansang pamunuan na nangangailangan ng nakabubuting pagbabago

 • Pinagdududahan ang katapatan nito.
 • Pinagmamalupitan nito ang mga nagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa kasinungalingan at katiwalian nito.
 • Nananatili ito sa kapangyarihan sa pamamagitan ng panunuhol sa mga indibidwal at institusyon.
 • Nililito nito ang mga tao gamit ang mga kalahating katotohanan at tahasang pagsisinungaling.
 • Ginagantimpalaan nito, sa halip sa pinaruruhasan, ang mga pagkakamali;
 • Wala itong inihahaing pangmatagalang sagot para sa mga problema ng bansa;
 • Pinahihina nito ang mga demokratikong institusyon na itinatag upang panagutin ang mga pinuno natin.
 • Hinahadlangan nito ang ating mga pamahalaang lokal na maghatid ng mga batayang serbisyo.
 • Wala itong hangarin sa pamamahala maliban sa pagpapanatili sa kapangyarihan at pagpapayaman ng sarili.

Mga mamamayang humihiyaw ng pagbabago

 • Ninanakawan ng katiwalian ang ating mga anak ng kanilang kaligtasan, kalusugan, at edukasyon.
 • Sinisira ng katiwalian ang ating mga pamilya at pamayanan.
 • Ninanakawan ng katiwalian ang ating mga magsasaka at manggagawa.
 • Hinahadlangan ng katiwalian ang mga negosyante na mamuhunan sa ating ekonomiya.
 • Inaagnas nito ang ating diwa bilang mga indibidwal, bilang mga komunidad, at bilang mga mamamayan.
 • Nawalan tayo ng tiwala sa ating mga demokratikong institusyon na muli nating itinatag nang buong-tapang pagkatapos ng diktadura.
 • Rumupok ang subok na nating kakayahan para sa panlahatang paghihimagsik at makatuwirang pag-aalsa.
 • Nawala na ang pagpapahalaga natin sa bayan at lipunan na dating nagbibigay-buhay sa marami nating mga pagsisikap.
 • Naging watak-watak at kanya-kanya na tayo, iniisip lamang ang mga sarili at pansariling hangarin.
 • Naparalisa ang ating kakayahang gumawa ng moral na desisyon bilang mga tao.
 • Nanumbalik tayo sa isang madilim na mundo ng pagiging makasarili at mapang-uyam. Umabot na sa sukdulan ang kawalang-pag-asa ng lahat.

At sa wakas, ang biyaya ng liwanag

Yumao na sa kabilang buhay si Cory Aquino. Mula sa ating pagdadalamhati, nagising tayo sa isang sinag ng liwanag na lumalagos sa kadiliman. Nag-iwan siya sa mga Pilipino ng isang pamana ng walang pag-iimbot na pag-ibig para sa bayan at mga mamamayan nito. Nagningas muli ang ugnayan ng mga Pilipino sa isa’t isa. Sa kanyang pagpanaw, binigyan niya tayo ng lakas na manalig muli para sa isang marangal na pamahalaan. Higit sa kaligayahan at bugso ng damdamin ang simbolo ng milyon-milyong nakiramay kay Cory sa kanyang libing. Simbolo sila ng pinagpipitagang alaala ng isang ulirang pinuno ng nakalipas at ang marubdob na pananalig sa pagkakaroon ng kawangis na ulirang pinuno sa hinaharap.

Isang kampanya ng panibagong pag-asa sa mga mamamayan

 • Nakaangkla sa pamana nina Ninoy at Cory na pagbabago gamit ang landas ng demokrasya
 • Niyayakap ang mga katangian na pagiging marangal, mapagkumbaba, at mapagkakatiwalaan sa pambayang pamumuno
 • Pinaninindigang ang kawalan ng mga katangiang ito sa pamahalaan ang pangunahing sanhi ng laganap na kahirapan, pagdaralita, at kawalang pag-asa.

Ang haraya para sa Pilipinas

Isang bansang may

 • Muling pinukaw na pagpapahalaga sa tama at mali, sa pamamagitan ng buhay na halimbawa ng ating pinakamatataas na mga pinuno.
 • Organisado, malawakan, at mabilis na paglago ng ekonomiya, dulot ng pamahalaang iniukol ang sarili sa paglinang at paggamit ng mga kakayahan at lakas ng ating mga kababayan, pati na rin ang responsableng paggamit ng ating mga likas-yaman.
 • Pananalig ang lahat na hindi lamang moral ang paggawa ng mabuti, kundi nagdudulot din ito ng pag-unlad ng ekonomiya.
 • Mga pampublikong institusyon na muling itinatag buhat ng pagkakaisa sa ating lipunan at mga pamayanan nito.

Ang ating misyon

Una nating sisimulan ang mga pagbabagong ito sa ating sarili — sa paggawa ng tama, sa pagpapahalaga sa kahusayan at karangalan, pagtanggi sa katamaran at pagsisinungaling, at sa pagpapahalaga sa kapwa higit sa sarili.

Gagawin natin ang mga pagbabagong ito sa kalahatang ibayo ng ating buhay pambansa.

Isang paninindigan para sa nakabubuting pamumuno

 • Mula sa isang Pangulong pinahihintulutan ang katiwalian tungo sa isang Pangulong una at pinakadeterminadong kalaban ng katiwalian.
 • Mula sa isang pamahalaang gumagawa-gawa ng mga estadistika tungkol sa paglago ng ekonomiya na alam ng mga mamamayang kabulaanan lamang tungo sa isang pamahalaang inuuna ang mga trabahong magbibigay sa mga tao ng kapangyarihan at oportunidad na igpawan ang kahirapan.
 • Mula sa pagpapababai sa edukasyon bilang isa lang sa mga hamak na problema ng bansa tungo sa pagturing dito bilang sentrong estratehiya sa pagpapasigla ng mga mamamayan, pagbawas ng kahirapan, at pagtataguyod ng pambansang kahusayan.
 • Mula sa paggamit sa kalusugan upang makakuha ng suporta sa politika tungo sa pagkilala sa pagpapaunlad at pagpoprotekta ng kalusugan ng bayan, kabilang ang pananagutan sa pagiging magulang, bilang mga susing hakbang ng mabuting pamamahala.
 • Mula sa katarungang nabibili ng salapi at koneksyon tungo sa mga institusyong tunay na walang kinikilingan at naghahatid ng patas na katarungan sa mayayaman at mahihirap.

Ekonomiya

 • Mula sa mga patakaran ng gobyernong kumikiling sa nagsasabwatang mga pansariling interes tungo sa isang pamumunong pinatutupad ang lahat ng batas ng bansa nang walang pagkiling at may katiyakan.
 • Mula sa pagturing sa panlalawigang ekonomiya bilang bukal ng mga suliranin tungo sa pagtukoy sa mga kabukiran at panlalawigang kabuhayan bilang susi sa pagkamit ng kasiguruhan sa pagkain at mas patas na pag-unlad; na karapat-dapat itong muling bigyang-puhunan upang mapanatili ang pagkamabunga nito.
 • Mula sa mga programang kontra-kahirapan ng gobyerno na nagkikintal ng palaasang pag-iisip tungo sa pinag-isipang mga programa na nagkakaloob ng kakayahan at lumilikha ng oportunidad para sa mahihirap at nasa laylayan ng lipunan.
 • Mula sa isang gobyernong pinapalamig ang alab ng pagkukusa at pagsisikap ng pribadong sektor tungo sa isang pamahalaang lumilikha ng kapaligirang nakatutulong sa paglago at paghusay ng mga pribadong negosyo, malaki man, katamtaman, at maliit.
 • Mula sa isang gobyernong tinatrato ang mga tao nito bilang kalakal para sa ibang bansa at kasangkapan upang kumita ng dolyar, nang di-alintana ang dagok nito sa pamilyang Pilipino, tungo sa isang pamahalaang lumilikha ng mga kabuhayan sa loob ng bansa, nang sa gayon ay maging opsyon lamang ang pagtatrabaho sa ibang bansa at hindi pangangailangan; at kung piliin man nilang maging OFW, ang kapakanan at kaligtasan pa rin nila ang prayoridad ng pamahalaan.

Serbisyo ng pamahalaan

 • Mula sa mga pinunong itinatalaga ng Pangulo dahil lamang sa politikal na kadahilanan tungo sa mapanuring pagpili batay sa integridad, kakayahan, at kahusayan sa paglilingkod sa publiko.
 • Mula sa pinanghinaan ng loob bagaman dedikadong lingkod-bayan, militar, at kapulisan na nakatakda ring mabigo dahil sa kakulangan ng suporta sa kanilang mga gawain tungo sa propesyonal, ganado, at masiglang mga burukrasya na may sapat na kakayahan upang isagawa ang kanilang layuning serbisyo-publiko.

Pantay-pantay na turing sa mga kasarian

 • Mula sa kakulangan ng malasakit sa kaibahan at kakulangan ng mga kasarian tungo sa pagsusulong pantay na oportunidad para sa bawat kasarian sa lahat ng saklaw ng mga pampublikong tuntunin at programa.

Kaayusan at kapayapaan

 • Mula sa mga batas na di-magkakatugma at walang pagsasaalang-alang sa hinaharap para sa Mindanao, na tumutugon lamang kung may insidente tungo sa isang batas na naghahangad ng pangmalawakan at makatarungang kapayapaan, at lulunasan ang ilang dekada ng pagsasawalang-bahala sa mga Moro at iba pang mamamayan ng Mindanao.

Kalikasan

 • Mula sa pagpapahintulot sa pagkawasak ng kalikasan na sirain ating mga lungsod, kung saan pawang mahihirap at mayayaman ay nagtitiis sa sikip at pagkabulok ng lungsod, tungo sa pagpaplano ng mga alternatibo at malawakang pag-unlad kung saan pinagkakaisa ang mga tao mula sa iba’t ibang antas ng yaman sa produktibo, malusog, at ligtas na mga pamayanan.
 • Mula sa isang pamahalaang walang ginawa kundi abusuhin ang bansa para pagkakitaan kapalit ng pinsala sa kalikasan tungo sa isang pamahalaang hinihimok ang pangmatagalang gamit ng mga likas-yaman para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at darating na henerasyon.

Ang platapormang ito ay isang panata para sa pagbabago na maaasahan ng mga Pilipino.

Nang may tiwala sa kanilang mga pinuno, sama-samang makakikilos at makagagawa ng mas mabuting hinaharap ang lahat.

 

Read in English