“Naniniwala ako na ang pamahalaan ay dapat magsimula sa ibaba patungo sa itaas, sapagkat ang pamahalaan ay umiiral para sa kagalingan ng mahihirap na mamamayan ng bansa.

“Naniniwala ako na ang kapuspalad ay dapat na higit na mapangalagaan ng batas.

“Naniniwala ako na ang mahihirap ay may karapatan sa higit pang pagkain, higit pang damit at bubong na masisilungan.

“Naniniwala ako na ang bansang ito ay biniyayaan ng masigla at mabuting kalooban, at nagtataglay ng mga kakayahang hindi pa nalilinang at may hindi kapani-paniwalang kakayahang manumbalik sa dati pagkaraang dumanas ng mga suliranin sa buhay.

“Naniniwala ako na ang mataas at may hindi nagbabagong diwa ng moralidad ang dapat mamayani sa lahat ng larangan ng gawaing pampamahalaan.

“Naniniwala ako na ang pulso ng pamahalaan ay dapat malakas at matatag at ang mga namamahala ay dapat nagtataglay ng sigasig na gaya ng sa mga misyonaryo.

“Naniniwala ako sa kadakilaan ng konstitusyon at ng mga legal na pamamaraan, sa hindi paglabag sa mga karapatang pantao.

“Naniniwala ako na ang malayang bansa ay malakas kung sama-sama, at hindi na kailangan o walang dahilan upang ikompromiso ang dignidad ng tao.

“Naniniwala ako na ang komunismo ay masamang gawa, tulad din ng karahasang nagagawa nito sa mga simulain ng Kristiyanismo.

“Naniniwala ako na ang Pangulo ang dapat maging huwaran sa pagiging mapagkawanggawa, sa pagkakaroon ng tapat na pag-iisip, mabuting pag-uugali, ng kabanalan ng agarang pagkilos at mapagtalimang pagmamahal.”