Panimulang pahayag ng mga taga-usig sa impeachment trial ni Punong Mahistradong Corona, ika-16 ng Enero 2012

Bilang mga lingkod-bayan, sumumpa tayong itaguyod ang kalooban ng taumbayan sa lahat ng pagkakataon. awat isang may posisyon sa gobyerno ng Republika ay mananagot sa kaniyang mga ikinikilos– dahil ang kapangyarihan ng taumbayan ay isang kapangyarihang mas mataas sa Ehekutibo, sa Lehislatura, o kahit pa sa Hudikatura. Ibig sabihin, gaano man kataas ng kinaluluklukan ng isang tao, hindi kailanman siya makakatakas sa pananagutan sa publiko.